Privacy Statement

Daedalus Aviation Group BV (DAG) respecteert de privacy van alle partijen waarmee wij zaken doen. Ons uitgangspunt is dat we met jouw gegevens omgaan zoals we willen dat met onze eigen gegevens wordt omgegaan. Wij doen er alles aan om te zorgen dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelt en verwerkt worden en natuurlijk goed beveiligd zijn. DAG handelt hierin in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die gelden in Nederland.

 

Wie zijn wij:

Daedalus Aviation Group BV is gevestigd te Tilburg  (5026 SR) aan de Droogdokkeneiland 6 , en is samen met haar onderneming , (hierna: Daedalus Aviation Group BV (DAG)) ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in dit Privacy statement worden beschreven. Dit betreft alle onderdelen die handelen onder de naamvoering Daedalus Aviation Group BV, plus de volgende (dochter) ondernemingen:  Daedalus BV, Daedalus Projects & Trade BV, Maintenance by EML (EML).

 

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan jouw aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie. DAG gebruikt jouw gegevens voor onderstaande doeleinden:

·       Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.

·       Je op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van ons en van derden.

·       Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons urenverantwoording systeem (Gearboks).

·       Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling in een detacheringstraject of project.

·       Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.

·       Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.

·       Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.

·       Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training en  opleiding.

·       Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.

·       Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.

·       Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

·       Je te kunnen feliciteren als je jarig bent of voor het zenden van cadeaus of bloemen.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

DAG verwerkt jouw persoonsgegevens op het moment dat je op enigerlei wijze tot ons wendt om en jouw gegevens bij ons achterlaat.

Dit kan via onze website wanneer je je bijvoorbeeld inschrijft om opgenomen te worden in onze pool van kandidaten om bemiddeld te worden naar werk, solliciteert op een functie bij ons voor een van onze opdrachtgevers, maar ook als je bij ons langskomt op de vestiging of ons per email/brief dan wel telefonisch benadert of als (potentieel) zakelijke relatie jouw diensten aanbiedt.

DAG kan jou als werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van DAG, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk dat de door jouw aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Als jij je bij ons inschrijft of solliciteert, verzamelen wij de volgende gegevens:

·       NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens

·       Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.

·       Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring.

·       Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.

·       Gegevens over beschikbaarheid en verlof.

·       Gegevens in het kader van een pre-employment screening.

·       Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring.

·       Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto).

·       Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

 

Vanaf het moment dat je voor DAG of onze opdrachtgevers kunt gaan werken / werkt/ of gewerkt hebt:

·       NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens

·       Geboortegegevens, leeftijd, geslacht

·       Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring

·       Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.

·       Gegevens over beschikbaarheid en verlof.

·       Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning/verblijfsvergunning.

·       Gegevens in het kader van een pre-employment screening.

·       Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan.

·       Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring

·       Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

·       Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto)

·       Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

 

Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken we?

Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waarmee DAG een zakelijke relatie onderhoudt. Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en / of het aangaan van een opdrachtovereenkomst.

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

We kunnen jouw persoonsgegevens delen met zakenpartners (zoals klanten, opdrachtgevers) en andere derde partijen (zoals belastingdienst, verzekeraars, het UWV of arbodiensten), in overeenstemming met de geldende wetgeving. Soms biedt DAG een dienst aan in samenwerking met een ander bedrijf (zakenpartner). Indien jouw goedkeuring wettelijk is vereist of DAG de mening is toegedaan dat jouw goedkeuring gepast is, zal DAG altijd jouw goedkeuring vragen voordat jouw persoonsgegevens worden gedeeld. In de regel zal DAG persoonsgegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met dit privacy statement en/of indien dit wettelijk is vereist. Ingeval DAG (een deel van) haar bedrijf verkoopt, kan deze overdracht ook de overdracht van jouw aan dat bedrijf gerelateerde persoonsgegevens aan de nieuwe eigenaar inhouden.

DAG kan jouw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens in opdracht van DAG door een Cloud service provider kunnen worden verwerkt en opgeslagen. DAG heeft organisatorisch en contractuele maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze Cloud serviceproviders, waaronder het vereiste dat jouw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

 

Verwerken wij jouw gegevens buiten Nederland?

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar klanten en evt. derde partijen (zoals instanties in het land van detachering om tewerkgesteld te kunnen worden) buiten Nederland indien je instemt met detachering buiten Nederland. DAG zal de nodige maatregelen nemen dat ook daar de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Hierbij nemen we eventuele wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld ten behoeve van de fiscus (belastingdienst) in acht.

DAG bewaart kandidaat gegevens met toestemming twee jaar na de verleende toestemming, indien je jouw toestemming wilt intrekken dan kan dat via recruitment@daedalus.nl.

Je hebt recht om de gegevens toestemming in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming werkt niet met terugwerkende kracht, het intrekken van toestemming is enkel van toepassing op toekomstige verwerkingen.

Indien je een persoonlijk account hebt bij DAG (Gearboks) heb je namelijk inzage in een groot deel van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen of verwijderen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in jouw cv of jouw accountgegevens. Wanneer je geen persoonlijke account hebt kunt je het verzoek sturen naar recruitment@daedalus.nl.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door DAG, dan kunt je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via anooteboom@daedalus.nl of Droogdokkeneiland 6 , 5026 SR in Tilburg. Indien je het niet eens bent met het gebruik door DAG van jouw persoonsgegevens, kunt je eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden via anooteboom@daedalus.nl.

Wijzigingen                                     

DAG kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de websites van DAG. Deze versie is geldig vanaf 22 december 2021.

Overige bepalingen:

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.